Деньги на баланс появляются из воздуха (серфинг для ФФ)

DollarZ

Участник
Сообщения
23
Реакции
1
PSC
0,00
помогите новичку
на пополнение указываешь цену сколько ты хочешь пополнить,
а деньги пополняются неоткуда,
надо сделать так что б пополнился из монет для покупок

вот сам файл
Код:
<?php
/*
 * Ñåðôèíã äëÿ ôåðìû
 * Âåðñèÿ: 1.00
 * SKYPE: sereega393
 * Èñïîëüçîâàíèå áåç îïëàòû ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!!!
*/
define('TIME', time());

$msg = '';
$_SESSION['cnt'] = md5($_SESSION['user_id'].session_id());

$db->Query("SELECT * FROM db_users_b WHERE id = '".$_SESSION['user_id']."'");
$users_info = $db->FetchArray();

?>
<script>
function getHTTPRequest()
{
  var req = false;
  try {
    req = new XMLHttpRequest();
  } catch(err) {
    try {
      req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
    } catch(err) {
      try {
        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      } catch(err) {
        req = false;
      }
    }
  }
  return req;
}

 var defsummin = 1;
      function advevent(badv, buse)
      {
        var postc = '<?php echo $_SESSION['cnt']; ?>';
        var issend = true;
        if (buse == 3) issend = confirm("Îáíóëèòü ñ÷¸ò÷èê ïðîñìîòðîâ ññûëêè ¹" + badv + "?");
        if (buse == 4) issend = confirm("Âû óâåðåíû ÷òî õîòèòå óäàëèòü ññûëêó ¹" + badv + "?");
        if (issend)
          senddata(badv, buse, postc, 1);
        return true;
      }
    
 
 function senddata(radv, ruse, rpostc, rmode)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "use="+ruse+"&mode="+rmode+"&adv="+radv+"&cnt="+rpostc;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = parseInt(myReq.responseText);
      if (resvalue > 0) {
        if (ruse == 1) {
          document.getElementById("advimg"+radv).innerHTML = "<span class='serfcontrol-pause' title='Îñòàíîâèòü ïîêàç ðåêëàìíîé ïëîùàäêè' onclick='javascript:advevent(" + radv + ",2);'></span>";
        } else
        if (ruse == 2) {
          document.getElementById("advimg"+radv).innerHTML = "<span class='serfcontrol-play' title='Çàïóñòèòü ïîêàç ðåêëàìíîé ïëîùàäêè' onclick='javascript:advevent(" + radv + ",1);'></span>";
        } else
        if (ruse == 3) {
          document.getElementById("erase"+radv).innerHTML = "0";
        } else
        if (ruse == 4) {
          $('#adv'+radv).fadeOut('def');
        } else
        if (ruse == 5) {
          if ((resvalue > 0)&&(resvalue < 8))
            document.getElementById("int"+radv).className = 'scon-speed-'+resvalue;
        } else
        if (ruse == 6) {
          document.getElementById("status"+radv).innerHTML = "<span class='desctext' style='text-decoration: blink;'>Îæèäàåò<br />ïðîâåðêè</span>";
          document.getElementById("advimg"+radv).innerHTML = "<span class='serfcontrol-postmoder'></span>";
        } else
        if (ruse == 7) {
          window.location.reload(true);
        }
      }
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-advservice.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}

function submitform(formnum)
{
  if (document.forms['payform'+formnum].pay_order) {
    var field = document.forms['payform'+formnum].pay_order.value;
    var minsum = $('#minsum'+formnum).text();   
    var tm;
    function hidemsg()
    {
      $('#entermsg'+formnum).fadeOut('slow');
      if (tm)
        clearTimeout(tm);
    }
    field = field.replace(",", ".");
    if (field == '') {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Ââåäèòå íåîáõîäèìóþ ñóììó</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    rprice = parseFloat(field);
    if (isNaN(rprice)) {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Çíà÷åíèå äîëæíî áûòü ÷èñëîâûì</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    if (rprice != field) {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Çíà÷åíèå äîëæíî áûòü ÷èñëîâûì</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    if (rprice < minsum) {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Ñóììà äîëæíà áûòü íå ìåíåå "+minsum+" áàêñîâ</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    var rnote = document.forms['payform'+formnum].pay_adv.value;
    var rart = document.forms['payform'+formnum].pay_mode.value;
    var rcnt = document.forms['payform'+formnum].pay_cnt.value;
    senddatacart(rnote, rart, rprice, rcnt);
    return true;
  }
  return false;
}

function senddatacart(rnote, rart, rprice, rcnt)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "adv="+rnote+"&use="+rart+"&price="+rprice+"&cnt="+rcnt;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = myReq.responseText;
      if (resvalue != '') {
        if (resvalue > 0) {          
          document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<center>Îïëà÷åíî</center>";
          window.location.reload(true);
        } else
          document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>"+resvalue+"</span>";
      } else {
        document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Íå óäàëîñü îáðàáîòàòü çàïðîñ</span>";
      }
    } else {
      document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<span class='loading' title='Ïîäîæäèòå ïîæàëóéñòà...'></span>";
      document.getElementById("entermsg"+rnote).style.display = '';
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-advservice.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}

function hideserfaddblock(bname) {
  if (document.getElementById(bname).style.display == 'none')
    document.getElementById(bname).style.display = '';
  else
    document.getElementById(bname).style.display = 'none';
  return false;
}
function alertbudget()
{
  alert("Ïîïîëíèòå ðåêëàìíûé áþäæåò");
  return false;
}
function alertnochange()
{
  alert("Çàäàíèå ìîæíî ðåäàêòèðîâàòü òîëüêî ðàç â 3 ÷àñà");
  return false;
}

function reportformactivate(dnum, dmode) {
  if (dmode == 2)
    document.getElementById('delcomment'+dnum).style.display = '';
  else
  if (dmode == 3)
    document.getElementById('reversecomment'+dnum).style.display = '';
  document.getElementById('btns'+dnum).style.display = 'none';
  return false;
  }
</script>
<link rel="stylesheet" href="/style/main.css" type="text/css" />
<div class="s-bk-lf">
  <div class="acc-title">Ìîè ññûëêè</div>
</div>
<div class="silver-bk">
 <?php
 $db->Query("SELECT * FROM db_serfing WHERE user_name = '".$_SESSION['user']."' ORDER BY time_add DESC");
 
 if ($db->NumRows())
 { 
  while ($row = $db->FetchArray())
  {
   ?>
   <table class="adv-serf">
   <tbody>
    <tr id="adv<?php echo $row['id']; ?>">
    <td>
     <div id="advimg<?php echo $row['id']; ?>">
     <?php  
     if ($row['status'] == 0)
     {
      ?><span class="serfcontrol-moder"></span><?php
     }
     else if ($row['status'] == 1)
     {
      ?><span class="serfcontrol-postmoder"></span><?php
     }
     else if ($row['status'] == 2)
     {
      ?><span class="serfcontrol-pause" title="Îñòàíîâèòü ïîêàç ññûëêè" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,2);"></span><?php
     }
     else if ($row['status'] == 3)
     {
      if ($row['money'] >= $row['price'])
      {
       ?><span class="serfcontrol-play" title="Çàïóñòèòü ïîêàç ññûëêè" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,1);"></span><?php
      }
      else
      {
       ?><span class="serfcontrol-play" title="Çàïóñòèòü ïîêàç ññûëêè" onclick="javascript:alertbudget();"></span><?php
      }      
     }
     ?>
     
     </div>
    </td>
    <td width="80%">
     <a href="<?php echo $row['url']; ?>" target="_blank"><?php echo $row['title']; ?><br>
     <span class="desctext"><?php echo $row['desc']; ?></span></a><br>
     <span class="serfinfotext">¹ <?php echo $row['id']; ?>&nbsp;&nbsp;Êëèê: <?php echo $row['price']; ?> áàêñîâ.&nbsp;&nbsp;Ïðîñìîòðîâ:
     <div style="display: inline;" id="erase<?php echo $row['id']; ?>"><?php echo $row['view']; ?></div>
    
     </span>
     <?php
     if ($row['money'] == 0)
     {
      ?><span class="scon-delete" title="Óäàëèòü ññûëêó" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,4);"></span><?php
     }
     ?>
     <span id="int<?php echo $row['id']; ?>" class="scon-speed-<?php echo $row['speed']; ?>" title="Èçìåíèòü èíòåðâàë ïîêàçîâ" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,5);"></span>
     <span class="scon-erase" title="Ñáðîñ ñòàòèñòèêè" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,3);"></span>
     <a class="scon-edit" href="/account/serfing/edit/<?php echo $row['id']; ?>" title="Ðåäàêòèðîâàòü ññûëêó"></a>
    </td>
    <td class="budget">
     <?php
    
      if ($row['money'] > 0)
      {
       ?><span class="add-budget" title="Ïîïîëíèòü ðåêëàìíûé áþäæåò" onclick="javascript:hideserfaddblock('serfadd<?php echo $row['id']; ?>');"><span style="font-size: 11px"><?php echo $row['money']; ?></span></span><?php
      }
      else
      {
       ?><span class="add-budgetnone" title="Ïîïîëíèòü ðåêëàìíûé áþäæåò" onclick="javascript:hideserfaddblock('serfadd<?php echo $row['id']; ?>');"><span style="font-size: 11px">Ïîïîëíèòü</span></span><?php
      }
        
     ?>
    
    </td>   
    </tr>
    <tr id="serfadd<?php echo $row['id']; ?>" style="display: none">
    <td class="ext" colspan="3">
     <form name="payform<?php echo $row['id']; ?>" class="pay-form" onkeypress="if (event.keyCode == 13) return false;">
     <input name="pay_cnt" value="<?php echo $_SESSION['cnt']; ?>" type="hidden">
     <input name="pay_mode" value="12" type="hidden">
     <input name="pay_user" value="<?php echo $_SESSION['user_id']; ?>" type="hidden">
     <input name="pay_adv" value="<?php echo $row['id']; ?>" type="hidden">Óêàæèòå ñóììó, êîòîðóþ âû õîòèòå âíåñòè â áþäæåò ðåêëàìíîé ïëîùàäêè<br>(Ìèíèìóì <span id="minsum<?php echo $row['id']; ?>"><?php echo $row['price']; ?></span> áàêñîâ)<input name="pay_order" maxlength="10" value="<?php echo number_format($row['price']*1000, 2, '.', ''); ?>" type="text"><center><span class="button-red" title="Âíåñòè ñðåäñòâà â áþäæåò ïëîùàäêè" onclick="javascript:submitform(<?php echo $row['id']; ?>);">Îïëàòèòü</span></center></form>
     <div id="entermsg<?php echo $row['id']; ?>" style="display: none"></div>
    </td>
    </tr>
   </tbody>
   </table>
 
   <?php
  }
 }
 else
 {
  echo 'ññûëîê íåò';
 }
 
 ?>
 <center>
 <a href="/account/serfing/add" class="button-green-big" style="margin-top:10px">Ðàçìåñòèòü ññûëêó</a>
</center>
</div>

<div class="clr"></div>  
              <br>
              <br>
              </div>
            <div class="clr"></div>
 

pligin

Команда форума
Администратор
Сообщения
3.556
Реакции
1.249
PSC
1.426,27
Telegram
pligin
помогите новичку
на пополнение указываешь цену сколько ты хочешь пополнить,
а деньги пополняются неоткуда,
надо сделать так что б пополнился из монет для покупок

вот сам файл
Код:
<?php
/*
* Ñåðôèíã äëÿ ôåðìû
* Âåðñèÿ: 1.00
* SKYPE: sereega393
* Èñïîëüçîâàíèå áåç îïëàòû ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!!!
*/
define('TIME', time());

$msg = '';
$_SESSION['cnt'] = md5($_SESSION['user_id'].session_id());

$db->Query("SELECT * FROM db_users_b WHERE id = '".$_SESSION['user_id']."'");
$users_info = $db->FetchArray();

?>
<script>
function getHTTPRequest()
{
  var req = false;
  try {
    req = new XMLHttpRequest();
  } catch(err) {
    try {
      req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
    } catch(err) {
      try {
        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      } catch(err) {
        req = false;
      }
    }
  }
  return req;
}

var defsummin = 1;
      function advevent(badv, buse)
      {
        var postc = '<?php echo $_SESSION['cnt']; ?>';
        var issend = true;
        if (buse == 3) issend = confirm("Îáíóëèòü ñ÷¸ò÷èê ïðîñìîòðîâ ññûëêè ¹" + badv + "?");
        if (buse == 4) issend = confirm("Âû óâåðåíû ÷òî õîòèòå óäàëèòü ññûëêó ¹" + badv + "?");
        if (issend)
          senddata(badv, buse, postc, 1);
        return true;
      }
    

function senddata(radv, ruse, rpostc, rmode)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "use="+ruse+"&mode="+rmode+"&adv="+radv+"&cnt="+rpostc;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = parseInt(myReq.responseText);
      if (resvalue > 0) {
        if (ruse == 1) {
          document.getElementById("advimg"+radv).innerHTML = "<span class='serfcontrol-pause' title='Îñòàíîâèòü ïîêàç ðåêëàìíîé ïëîùàäêè' onclick='javascript:advevent(" + radv + ",2);'></span>";
        } else
        if (ruse == 2) {
          document.getElementById("advimg"+radv).innerHTML = "<span class='serfcontrol-play' title='Çàïóñòèòü ïîêàç ðåêëàìíîé ïëîùàäêè' onclick='javascript:advevent(" + radv + ",1);'></span>";
        } else
        if (ruse == 3) {
          document.getElementById("erase"+radv).innerHTML = "0";
        } else
        if (ruse == 4) {
          $('#adv'+radv).fadeOut('def');
        } else
        if (ruse == 5) {
          if ((resvalue > 0)&&(resvalue < 8))
            document.getElementById("int"+radv).className = 'scon-speed-'+resvalue;
        } else
        if (ruse == 6) {
          document.getElementById("status"+radv).innerHTML = "<span class='desctext' style='text-decoration: blink;'>Îæèäàåò<br />ïðîâåðêè</span>";
          document.getElementById("advimg"+radv).innerHTML = "<span class='serfcontrol-postmoder'></span>";
        } else
        if (ruse == 7) {
          window.location.reload(true);
        }
      }
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-advservice.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}

function submitform(formnum)
{
  if (document.forms['payform'+formnum].pay_order) {
    var field = document.forms['payform'+formnum].pay_order.value;
    var minsum = $('#minsum'+formnum).text();  
    var tm;
    function hidemsg()
    {
      $('#entermsg'+formnum).fadeOut('slow');
      if (tm)
        clearTimeout(tm);
    }
    field = field.replace(",", ".");
    if (field == '') {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Ââåäèòå íåîáõîäèìóþ ñóììó</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    rprice = parseFloat(field);
    if (isNaN(rprice)) {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Çíà÷åíèå äîëæíî áûòü ÷èñëîâûì</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    if (rprice != field) {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Çíà÷åíèå äîëæíî áûòü ÷èñëîâûì</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    if (rprice < minsum) {
      document.getElementById('entermsg'+formnum).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Ñóììà äîëæíà áûòü íå ìåíåå "+minsum+" áàêñîâ</span>";
      document.getElementById('entermsg'+formnum).style.display = '';
      tm = setTimeout(function() {
        hidemsg()
      }, 1000);
      return false;
    }
    var rnote = document.forms['payform'+formnum].pay_adv.value;
    var rart = document.forms['payform'+formnum].pay_mode.value;
    var rcnt = document.forms['payform'+formnum].pay_cnt.value;
    senddatacart(rnote, rart, rprice, rcnt);
    return true;
  }
  return false;
}

function senddatacart(rnote, rart, rprice, rcnt)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "adv="+rnote+"&use="+rart+"&price="+rprice+"&cnt="+rcnt;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = myReq.responseText;
      if (resvalue != '') {
        if (resvalue > 0) {         
          document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<center>Îïëà÷åíî</center>";
          window.location.reload(true);
        } else
          document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>"+resvalue+"</span>";
      } else {
        document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<span class='msgbox-error'>Íå óäàëîñü îáðàáîòàòü çàïðîñ</span>";
      }
    } else {
      document.getElementById("entermsg"+rnote).innerHTML = "<span class='loading' title='Ïîäîæäèòå ïîæàëóéñòà...'></span>";
      document.getElementById("entermsg"+rnote).style.display = '';
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-advservice.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}

function hideserfaddblock(bname) {
  if (document.getElementById(bname).style.display == 'none')
    document.getElementById(bname).style.display = '';
  else
    document.getElementById(bname).style.display = 'none';
  return false;
}
function alertbudget()
{
  alert("Ïîïîëíèòå ðåêëàìíûé áþäæåò");
  return false;
}
function alertnochange()
{
  alert("Çàäàíèå ìîæíî ðåäàêòèðîâàòü òîëüêî ðàç â 3 ÷àñà");
  return false;
}

function reportformactivate(dnum, dmode) {
  if (dmode == 2)
    document.getElementById('delcomment'+dnum).style.display = '';
  else
  if (dmode == 3)
    document.getElementById('reversecomment'+dnum).style.display = '';
  document.getElementById('btns'+dnum).style.display = 'none';
  return false;
  }
</script>
<link rel="stylesheet" href="/style/main.css" type="text/css" />
<div class="s-bk-lf">
  <div class="acc-title">Ìîè ññûëêè</div>
</div>
<div class="silver-bk">
<?php
$db->Query("SELECT * FROM db_serfing WHERE user_name = '".$_SESSION['user']."' ORDER BY time_add DESC");

if ($db->NumRows())
{
  while ($row = $db->FetchArray())
  {
   ?>
   <table class="adv-serf">
   <tbody>
    <tr id="adv<?php echo $row['id']; ?>">
    <td>
     <div id="advimg<?php echo $row['id']; ?>">
     <?php 
     if ($row['status'] == 0)
     {
      ?><span class="serfcontrol-moder"></span><?php
     }
     else if ($row['status'] == 1)
     {
      ?><span class="serfcontrol-postmoder"></span><?php
     }
     else if ($row['status'] == 2)
     {
      ?><span class="serfcontrol-pause" title="Îñòàíîâèòü ïîêàç ññûëêè" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,2);"></span><?php
     }
     else if ($row['status'] == 3)
     {
      if ($row['money'] >= $row['price'])
      {
       ?><span class="serfcontrol-play" title="Çàïóñòèòü ïîêàç ññûëêè" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,1);"></span><?php
      }
      else
      {
       ?><span class="serfcontrol-play" title="Çàïóñòèòü ïîêàç ññûëêè" onclick="javascript:alertbudget();"></span><?php
      }     
     }
     ?>
     
     </div>
    </td>
    <td width="80%">
     <a href="<?php echo $row['url']; ?>" target="_blank"><?php echo $row['title']; ?><br>
     <span class="desctext"><?php echo $row['desc']; ?></span></a><br>
     <span class="serfinfotext">¹ <?php echo $row['id']; ?>&nbsp;&nbsp;Êëèê: <?php echo $row['price']; ?> áàêñîâ.&nbsp;&nbsp;Ïðîñìîòðîâ:
     <div style="display: inline;" id="erase<?php echo $row['id']; ?>"><?php echo $row['view']; ?></div>
    
     </span>
     <?php
     if ($row['money'] == 0)
     {
      ?><span class="scon-delete" title="Óäàëèòü ññûëêó" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,4);"></span><?php
     }
     ?>
     <span id="int<?php echo $row['id']; ?>" class="scon-speed-<?php echo $row['speed']; ?>" title="Èçìåíèòü èíòåðâàë ïîêàçîâ" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,5);"></span>
     <span class="scon-erase" title="Ñáðîñ ñòàòèñòèêè" onclick="javascript:advevent(<?php echo $row['id']; ?>,3);"></span>
     <a class="scon-edit" href="/account/serfing/edit/<?php echo $row['id']; ?>" title="Ðåäàêòèðîâàòü ññûëêó"></a>
    </td>
    <td class="budget">
     <?php
    
      if ($row['money'] > 0)
      {
       ?><span class="add-budget" title="Ïîïîëíèòü ðåêëàìíûé áþäæåò" onclick="javascript:hideserfaddblock('serfadd<?php echo $row['id']; ?>');"><span style="font-size: 11px"><?php echo $row['money']; ?></span></span><?php
      }
      else
      {
       ?><span class="add-budgetnone" title="Ïîïîëíèòü ðåêëàìíûé áþäæåò" onclick="javascript:hideserfaddblock('serfadd<?php echo $row['id']; ?>');"><span style="font-size: 11px">Ïîïîëíèòü</span></span><?php
      }
        
     ?>
    
    </td>  
    </tr>
    <tr id="serfadd<?php echo $row['id']; ?>" style="display: none">
    <td class="ext" colspan="3">
     <form name="payform<?php echo $row['id']; ?>" class="pay-form" onkeypress="if (event.keyCode == 13) return false;">
     <input name="pay_cnt" value="<?php echo $_SESSION['cnt']; ?>" type="hidden">
     <input name="pay_mode" value="12" type="hidden">
     <input name="pay_user" value="<?php echo $_SESSION['user_id']; ?>" type="hidden">
     <input name="pay_adv" value="<?php echo $row['id']; ?>" type="hidden">Óêàæèòå ñóììó, êîòîðóþ âû õîòèòå âíåñòè â áþäæåò ðåêëàìíîé ïëîùàäêè<br>(Ìèíèìóì <span id="minsum<?php echo $row['id']; ?>"><?php echo $row['price']; ?></span> áàêñîâ)<input name="pay_order" maxlength="10" value="<?php echo number_format($row['price']*1000, 2, '.', ''); ?>" type="text"><center><span class="button-red" title="Âíåñòè ñðåäñòâà â áþäæåò ïëîùàäêè" onclick="javascript:submitform(<?php echo $row['id']; ?>);">Îïëàòèòü</span></center></form>
     <div id="entermsg<?php echo $row['id']; ?>" style="display: none"></div>
    </td>
    </tr>
   </tbody>
   </table>

   <?php
  }
}
else
{
  echo 'ññûëîê íåò';
}

?>
<center>
<a href="/account/serfing/add" class="button-green-big" style="margin-top:10px">Ðàçìåñòèòü ññûëêó</a>
</center>
</div>

<div class="clr"></div> 
              <br>
              <br>
              </div>
            <div class="clr"></div>
это потому, что ты зашел под администратором.
зайди в игру обычным пользователем и все будет ОК
 
Сверху