На главном страничке есть вирус в серфинге

DollarZ

Участник
Сообщения
23
Реакции
1
PSC
0,00
Привет друзья помогите пожалуйста найти вирус на главном страничке серфинга
Вирус то появляется то исчезает

вот сам файл
Код:
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 0);
/*
 * Ñåðôèíã äëÿ ôåðìû
 * Âåðñèÿ: 1.00
 * SKYPE: sereega393
 * Èñïîëüçîâàíèå áåç îïëàòû ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!!!
*/
define('TIME', time());

header("Content-Type: text/html; charset=windows-1251");

$db->Query("SELECT * FROM db_users_a WHERE id = '".$_SESSION['user_id']."'");
$users_info = $db->FetchArray();

function GeoIpClient()
{
 $xml=@simplexml_load_file('http://ipgeobase.ru:7020/geo?ip='.$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
 
 $country = ($xml->ip->country) ? $xml->ip->country : FALSE;
 
 if ($country)
 {
  $_SESSION['country'] = $country;
 }
 else
 {
  $_SESSION['country'] = 'FUCK';
 }
}

if (!isset($_SESSION['country'])) { GeoIpClient(); }

//unset($_SESSION['country']);

//echo 'test = '.$_SESSION['country'];

if (isset($_GET['delete']))
{
 $id = (int)$_GET['delete'];
 
 if (isset($_SESSION['admin']))
 {
  $db->query("SELECT money, user_name FROM db_serfing WHERE id = '".$id."' LIMIT 1");
 
  $result = $db->FetchArray();
 
  $db->query("UPDATE db_users_b SET money_b = money_b + '".$result['money']."' WHERE user = '".$result['user_name']."'");
 
  $db->query("DELETE FROM db_serfing WHERE id = '".$id."'");
  $db->query("DELETE FROM db_serfing_view WHERE ident = '".$id."'");
 } 
}
?>
<script>
 
function getHTTPRequest()
{
  var req = false;
  try {
    req = new XMLHttpRequest();
  } catch(err) {
    try {
      req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
    } catch(err) {
      try {
        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      } catch(err) {
        req = false;
      }
    }
  }
  return req;
}

jQuery(document).ready(function(){
  $(".normalm").click(function(e){
    var oLeft = 0, oTop = 0;
    element = this;
    if (element.className == 'normalm') {
      do {
        oLeft += element.offsetLeft;
        oTop += element.offsetTop;
      } while (element = element.offsetParent);
      var sx = e.pageX - oLeft;
      var sy = e.pageY - oTop;
      var elid = $(this).attr("id");
      fixed(elid, sx, sy);
    }
  });
})        

function goserf(obj)
{
  obj.parentNode.innerHTML = "<span class='textgreen'>Ñïàñèáî çà âèçèò</span>";
  return false;
}

function fixed(p1, p2, p3)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "p1="+p1+"&p2="+p2+"&p3="+p3;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = myReq.responseText;
      if (resvalue != '') {
        if (resvalue.length > 12) {
          if (elem = document.getElementById(p1)) {
            elem.style.backgroundImage = 'none';
            elem.className = 'goadvsite';
            elem.innerHTML = '<div><a target="_blank" href="/'+resvalue+'" onclick="javascript:goserf(this);">kupit</a></div>';
          }
        } else {
          if (elem = document.getElementById(resvalue)) {
            $(elem).fadeOut('low', function() {
              elem.innerHTML = "<td colspan='3'></td>";
            });
          }
        }
      }
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-fixedserf.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}
</script>
<link rel="stylesheet" href="/style/main.css" type="text/css" />
<div class="s-bk-lf">
  <div class="acc-title">Ñåðôèíã</div>
</div>
<div class="silver-bk">
 <div class="info-icon"></div>
<div class="info">
 <p style="text-align: center;">Çàðàáàòûâàé, ïðîñìàòðèâàÿ ñàéòû ðåêëàìîäàòåëåé</p>
 <BR />
 <table class="work-serf">
 <?php
 $db->query("SELECT ident, time_add FROM db_serfing_view WHERE user_id = '".$_SESSION['user_id']."' and time_add + INTERVAL 24*60*60 SECOND > NOW()");
 
 while ($row_view = $db->FetchArray())
 {
  $visits[$row_view['ident']] = $row_view;  
 }
 
 $db->Query("SELECT * FROM db_serfing WHERE money >= price and status = '2' ORDER BY high DESC, time_add DESC");
 
 if ($db->NumRows())
 { 
  while ($row = $db->FetchArray())
  {
   if (isset($visits[$row['id']])) continue;
  
   if ($row['speed'] > 1)
   {       
    if (mt_rand(1, $row['speed']) != 1) continue;
   }
   
   $high = ($row['high']) ? 'serfimghigh' : 'serfimg';
   $pay_user = number_format($row['price'] - $row['price'] * (10/100), 2); //îïëàòà ïîëüçîâàòåëþ
   
   if ($row['country'])
   {  
     $country = explode('|', $row['country']);
    
     if ($row['crev'])
     { 
      if (in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü âñåì êðîìå óêàçàíûõ
     }
     else
     {
      if (!in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü òîëüêî óêàçàíûì
     } 
   }  
   
   if ($row['rating'])
   {
    if ($row['rating'] == 1 && $users_info['insert_sum'] > 10)
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 2 && ($users_info['insert_sum'] < 10 && $users_info['insert_sum'] > 100))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 3 && ($users_info['insert_sum'] < 100 && $users_info['insert_sum'] > 500))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 4 && ($users_info['insert_sum'] < 500 && $users_info['insert_sum'] > 1000))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 5 && $users_info['insert_sum'] < 1000)
    {
     continue;
    }
   }
   ?>
   <tr id="tr<?php echo $row['id']; ?>">
    <td class="normal" width="40" valign="top">
    <span id="adstatus<?php echo $row['id']; ?>" class="<?php echo $high; ?>" title="Ðåêëàìà: <?php echo $row['id']; ?>, Ðåêëàìîäàòåëü: <?php echo $row['user_name']; ?> | <?php echo $row['url']; ?>"></span>
    </td>
    <td id="<?php echo $row['id']; ?>" class="normalm" valign="top">
    <?php echo $row['title']; ?><br /><span class="desctext"><?php echo $row['desc']; ?></span>
    </td>
    <td class="normal" nowrap="nowrap" valign="top" style="width: 60px; text-align: right; padding-right: 10px;">
    <span class="smoolgray" title="Îñòàëîñü âèçèòîâ">(<?php echo (int)($row['money']/$row['price']); ?>)</span>&nbsp;<span class="clickprice"><?php echo $pay_user; ?>&nbsp;áàêñîâ</span><br />
    <?php if (isset($_SESSION['admin'])) { ?><a class="workcomp" href="/account/serfing/delete/<?php echo $row['id']; ?>" title="Óäàëèòü ññûëêó è âåðíóòü äåíüãè"></a><?php } ?>
    <!--a class="workevents" href="/account/wall/<?php echo $row['user_name']; ?>" title="Ðåêëàìîäàòåëü" target="_blank"></a-->
    <a class="workvir" href="http://online.us.drweb.com/result/?url=<?php echo $row['url']; ?>" title="Ïðîâåðèòü ññûëêó íà âèðóñû" target="_blank"></a>
    </td>
   </tr>
   <?php
  }
 }
 else
 {
  
 }
 ?>
 </table>
 <BR/>
 
 <center><a href="/account/serfing/add" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ðàçìåñòèòü ññûëêó</a></center>
 <center><a href="/account/serfing/cabinet" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ìîè ññûëêè</a></center>
</div>
  
  <div class="clr"></div></div>
              <br>
              <br>
              </div>
            <div class="clr"></div>
 

pligin

Команда форума
Администратор
Сообщения
3.556
Реакции
1.249
PSC
1.426,27
Telegram
pligin
Привет друзья помогите пожалуйста найти вирус на главном страничке серфинга
Вирус то появляется то исчезает

вот сам файл
Код:
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 0);
/*
* Ñåðôèíã äëÿ ôåðìû
* Âåðñèÿ: 1.00
* SKYPE: sereega393
* Èñïîëüçîâàíèå áåç îïëàòû ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!!!
*/
define('TIME', time());

header("Content-Type: text/html; charset=windows-1251");

$db->Query("SELECT * FROM db_users_a WHERE id = '".$_SESSION['user_id']."'");
$users_info = $db->FetchArray();

function GeoIpClient()
{
 $xml=@simplexml_load_file('http://ipgeobase.ru:7020/geo?ip='.$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);

 $country = ($xml->ip->country) ? $xml->ip->country : FALSE;

 if ($country)
 {
  $_SESSION['country'] = $country;
 }
 else
 {
  $_SESSION['country'] = 'FUCK';
 }
}

if (!isset($_SESSION['country'])) { GeoIpClient(); }

//unset($_SESSION['country']);

//echo 'test = '.$_SESSION['country'];

if (isset($_GET['delete']))
{
 $id = (int)$_GET['delete'];

 if (isset($_SESSION['admin']))
 {
  $db->query("SELECT money, user_name FROM db_serfing WHERE id = '".$id."' LIMIT 1");

  $result = $db->FetchArray();

  $db->query("UPDATE db_users_b SET money_b = money_b + '".$result['money']."' WHERE user = '".$result['user_name']."'");

  $db->query("DELETE FROM db_serfing WHERE id = '".$id."'");
  $db->query("DELETE FROM db_serfing_view WHERE ident = '".$id."'");
 }
}
?>
<script>

function getHTTPRequest()
{
  var req = false;
  try {
    req = new XMLHttpRequest();
  } catch(err) {
    try {
      req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
    } catch(err) {
      try {
        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      } catch(err) {
        req = false;
      }
    }
  }
  return req;
}

jQuery(document).ready(function(){
  $(".normalm").click(function(e){
    var oLeft = 0, oTop = 0;
    element = this;
    if (element.className == 'normalm') {
      do {
        oLeft += element.offsetLeft;
        oTop += element.offsetTop;
      } while (element = element.offsetParent);
      var sx = e.pageX - oLeft;
      var sy = e.pageY - oTop;
      var elid = $(this).attr("id");
      fixed(elid, sx, sy);
    }
  });
})       

function goserf(obj)
{
  obj.parentNode.innerHTML = "<span class='textgreen'>Ñïàñèáî çà âèçèò</span>";
  return false;
}

function fixed(p1, p2, p3)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "p1="+p1+"&p2="+p2+"&p3="+p3;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = myReq.responseText;
      if (resvalue != '') {
        if (resvalue.length > 12) {
          if (elem = document.getElementById(p1)) {
            elem.style.backgroundImage = 'none';
            elem.className = 'goadvsite';
            elem.innerHTML = '<div><a target="_blank" href="/'+resvalue+'" onclick="javascript:goserf(this);">kupit</a></div>';
          }
        } else {
          if (elem = document.getElementById(resvalue)) {
            $(elem).fadeOut('low', function() {
              elem.innerHTML = "<td colspan='3'></td>";
            });
          }
        }
      }
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-fixedserf.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}
</script>
<link rel="stylesheet" href="/style/main.css" type="text/css" />
<div class="s-bk-lf">
  <div class="acc-title">Ñåðôèíã</div>
</div>
<div class="silver-bk">
 <div class="info-icon"></div>
<div class="info">
<p style="text-align: center;">Çàðàáàòûâàé, ïðîñìàòðèâàÿ ñàéòû ðåêëàìîäàòåëåé</p>
<BR />
<table class="work-serf">
 <?php
 $db->query("SELECT ident, time_add FROM db_serfing_view WHERE user_id = '".$_SESSION['user_id']."' and time_add + INTERVAL 24*60*60 SECOND > NOW()");

 while ($row_view = $db->FetchArray())
 {
  $visits[$row_view['ident']] = $row_view; 
 }

 $db->Query("SELECT * FROM db_serfing WHERE money >= price and status = '2' ORDER BY high DESC, time_add DESC");

 if ($db->NumRows())
 {
  while ($row = $db->FetchArray())
  {
   if (isset($visits[$row['id']])) continue;
  
   if ($row['speed'] > 1)
   {      
    if (mt_rand(1, $row['speed']) != 1) continue;
   }
   
   $high = ($row['high']) ? 'serfimghigh' : 'serfimg';
   $pay_user = number_format($row['price'] - $row['price'] * (10/100), 2); //îïëàòà ïîëüçîâàòåëþ
   
   if ($row['country'])
   { 
     $country = explode('|', $row['country']);
    
     if ($row['crev'])
     {
      if (in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü âñåì êðîìå óêàçàíûõ
     }
     else
     {
      if (!in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü òîëüêî óêàçàíûì
     }
   } 
   
   if ($row['rating'])
   {
    if ($row['rating'] == 1 && $users_info['insert_sum'] > 10)
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 2 && ($users_info['insert_sum'] < 10 && $users_info['insert_sum'] > 100))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 3 && ($users_info['insert_sum'] < 100 && $users_info['insert_sum'] > 500))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 4 && ($users_info['insert_sum'] < 500 && $users_info['insert_sum'] > 1000))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 5 && $users_info['insert_sum'] < 1000)
    {
     continue;
    }
   }
   ?>
   <tr id="tr<?php echo $row['id']; ?>">
    <td class="normal" width="40" valign="top">
    <span id="adstatus<?php echo $row['id']; ?>" class="<?php echo $high; ?>" title="Ðåêëàìà: <?php echo $row['id']; ?>, Ðåêëàìîäàòåëü: <?php echo $row['user_name']; ?> | <?php echo $row['url']; ?>"></span>
    </td>
    <td id="<?php echo $row['id']; ?>" class="normalm" valign="top">
    <?php echo $row['title']; ?><br /><span class="desctext"><?php echo $row['desc']; ?></span>
    </td>
    <td class="normal" nowrap="nowrap" valign="top" style="width: 60px; text-align: right; padding-right: 10px;">
    <span class="smoolgray" title="Îñòàëîñü âèçèòîâ">(<?php echo (int)($row['money']/$row['price']); ?>)</span>&nbsp;<span class="clickprice"><?php echo $pay_user; ?>&nbsp;áàêñîâ</span><br />
    <?php if (isset($_SESSION['admin'])) { ?><a class="workcomp" href="/account/serfing/delete/<?php echo $row['id']; ?>" title="Óäàëèòü ññûëêó è âåðíóòü äåíüãè"></a><?php } ?>
    <!--a class="workevents" href="/account/wall/<?php echo $row['user_name']; ?>" title="Ðåêëàìîäàòåëü" target="_blank"></a-->
    <a class="workvir" href="http://online.us.drweb.com/result/?url=<?php echo $row['url']; ?>" title="Ïðîâåðèòü ññûëêó íà âèðóñû" target="_blank"></a>
    </td>
   </tr>
   <?php
  }
 }
 else
 {
  
 }
 ?>
</table>
<BR/>

 <center><a href="/account/serfing/add" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ðàçìåñòèòü ññûëêó</a></center>
 <center><a href="/account/serfing/cabinet" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ìîè ññûëêè</a></center>
</div>
  
  <div class="clr"></div></div>
              <br>
              <br>
              </div>
            <div class="clr"></div>
с чего ты взял, что там есть вирус?
 

DollarZ

Участник
Сообщения
23
Реакции
1
PSC
0,00
появляются 2 задании ниоткуда, то появляются то исчезают когда обновляешься страницу
 

DollarZ

Участник
Сообщения
23
Реакции
1
PSC
0,00
req = new XMLHttpRequest();
} catch(err) {
try {
req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
} catch(err) {
try {
req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
} catch(err) {
req = false;
}
этот
 

pligin

Команда форума
Администратор
Сообщения
3.556
Реакции
1.249
PSC
1.426,27
Telegram
pligin

pligin

Команда форума
Администратор
Сообщения
3.556
Реакции
1.249
PSC
1.426,27
Telegram
pligin

DollarZ

Участник
Сообщения
23
Реакции
1
PSC
0,00
нашел
ссылки с кодом были закреплены в БД
удалил его и все
тема закрыта
 
Сверху