На главном страничке есть вирус в серфинге

DollarZ

Участник
Привет друзья помогите пожалуйста найти вирус на главном страничке серфинга
Вирус то появляется то исчезает

вот сам файл
Код:
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 0);
/*
 * Ñåðôèíã äëÿ ôåðìû
 * Âåðñèÿ: 1.00
 * SKYPE: sereega393
 * Èñïîëüçîâàíèå áåç îïëàòû ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!!!
*/
define('TIME', time());

header("Content-Type: text/html; charset=windows-1251");

$db->Query("SELECT * FROM db_users_a WHERE id = '".$_SESSION['user_id']."'");
$users_info = $db->FetchArray();

function GeoIpClient()
{
 $xml=@simplexml_load_file('http://ipgeobase.ru:7020/geo?ip='.$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);
 
 $country = ($xml->ip->country) ? $xml->ip->country : FALSE;
 
 if ($country)
 {
  $_SESSION['country'] = $country;
 }
 else
 {
  $_SESSION['country'] = 'FUCK';
 }
}

if (!isset($_SESSION['country'])) { GeoIpClient(); }

//unset($_SESSION['country']);

//echo 'test = '.$_SESSION['country'];

if (isset($_GET['delete']))
{
 $id = (int)$_GET['delete'];
 
 if (isset($_SESSION['admin']))
 {
  $db->query("SELECT money, user_name FROM db_serfing WHERE id = '".$id."' LIMIT 1");
 
  $result = $db->FetchArray();
 
  $db->query("UPDATE db_users_b SET money_b = money_b + '".$result['money']."' WHERE user = '".$result['user_name']."'");
 
  $db->query("DELETE FROM db_serfing WHERE id = '".$id."'");
  $db->query("DELETE FROM db_serfing_view WHERE ident = '".$id."'");
 } 
}
?>
<script>
 
function getHTTPRequest()
{
  var req = false;
  try {
    req = new XMLHttpRequest();
  } catch(err) {
    try {
      req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
    } catch(err) {
      try {
        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      } catch(err) {
        req = false;
      }
    }
  }
  return req;
}

jQuery(document).ready(function(){
  $(".normalm").click(function(e){
    var oLeft = 0, oTop = 0;
    element = this;
    if (element.className == 'normalm') {
      do {
        oLeft += element.offsetLeft;
        oTop += element.offsetTop;
      } while (element = element.offsetParent);
      var sx = e.pageX - oLeft;
      var sy = e.pageY - oTop;
      var elid = $(this).attr("id");
      fixed(elid, sx, sy);
    }
  });
})        

function goserf(obj)
{
  obj.parentNode.innerHTML = "<span class='textgreen'>Ñïàñèáî çà âèçèò</span>";
  return false;
}

function fixed(p1, p2, p3)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "p1="+p1+"&p2="+p2+"&p3="+p3;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = myReq.responseText;
      if (resvalue != '') {
        if (resvalue.length > 12) {
          if (elem = document.getElementById(p1)) {
            elem.style.backgroundImage = 'none';
            elem.className = 'goadvsite';
            elem.innerHTML = '<div><a target="_blank" href="/'+resvalue+'" onclick="javascript:goserf(this);">kupit</a></div>';
          }
        } else {
          if (elem = document.getElementById(resvalue)) {
            $(elem).fadeOut('low', function() {
              elem.innerHTML = "<td colspan='3'></td>";
            });
          }
        }
      }
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-fixedserf.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}
</script>
<link rel="stylesheet" href="/style/main.css" type="text/css" />
<div class="s-bk-lf">
  <div class="acc-title">Ñåðôèíã</div>
</div>
<div class="silver-bk">
 <div class="info-icon"></div>
<div class="info">
 <p style="text-align: center;">Çàðàáàòûâàé, ïðîñìàòðèâàÿ ñàéòû ðåêëàìîäàòåëåé</p>
 <BR />
 <table class="work-serf">
 <?php
 $db->query("SELECT ident, time_add FROM db_serfing_view WHERE user_id = '".$_SESSION['user_id']."' and time_add + INTERVAL 24*60*60 SECOND > NOW()");
 
 while ($row_view = $db->FetchArray())
 {
  $visits[$row_view['ident']] = $row_view;  
 }
 
 $db->Query("SELECT * FROM db_serfing WHERE money >= price and status = '2' ORDER BY high DESC, time_add DESC");
 
 if ($db->NumRows())
 { 
  while ($row = $db->FetchArray())
  {
   if (isset($visits[$row['id']])) continue;
  
   if ($row['speed'] > 1)
   {       
    if (mt_rand(1, $row['speed']) != 1) continue;
   }
   
   $high = ($row['high']) ? 'serfimghigh' : 'serfimg';
   $pay_user = number_format($row['price'] - $row['price'] * (10/100), 2); //îïëàòà ïîëüçîâàòåëþ
   
   if ($row['country'])
   {  
     $country = explode('|', $row['country']);
    
     if ($row['crev'])
     { 
      if (in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü âñåì êðîìå óêàçàíûõ
     }
     else
     {
      if (!in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü òîëüêî óêàçàíûì
     } 
   }  
   
   if ($row['rating'])
   {
    if ($row['rating'] == 1 && $users_info['insert_sum'] > 10)
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 2 && ($users_info['insert_sum'] < 10 && $users_info['insert_sum'] > 100))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 3 && ($users_info['insert_sum'] < 100 && $users_info['insert_sum'] > 500))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 4 && ($users_info['insert_sum'] < 500 && $users_info['insert_sum'] > 1000))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 5 && $users_info['insert_sum'] < 1000)
    {
     continue;
    }
   }
   ?>
   <tr id="tr<?php echo $row['id']; ?>">
    <td class="normal" width="40" valign="top">
    <span id="adstatus<?php echo $row['id']; ?>" class="<?php echo $high; ?>" title="Ðåêëàìà: <?php echo $row['id']; ?>, Ðåêëàìîäàòåëü: <?php echo $row['user_name']; ?> | <?php echo $row['url']; ?>"></span>
    </td>
    <td id="<?php echo $row['id']; ?>" class="normalm" valign="top">
    <?php echo $row['title']; ?><br /><span class="desctext"><?php echo $row['desc']; ?></span>
    </td>
    <td class="normal" nowrap="nowrap" valign="top" style="width: 60px; text-align: right; padding-right: 10px;">
    <span class="smoolgray" title="Îñòàëîñü âèçèòîâ">(<?php echo (int)($row['money']/$row['price']); ?>)</span>&nbsp;<span class="clickprice"><?php echo $pay_user; ?>&nbsp;áàêñîâ</span><br />
    <?php if (isset($_SESSION['admin'])) { ?><a class="workcomp" href="/account/serfing/delete/<?php echo $row['id']; ?>" title="Óäàëèòü ññûëêó è âåðíóòü äåíüãè"></a><?php } ?>
    <!--a class="workevents" href="/account/wall/<?php echo $row['user_name']; ?>" title="Ðåêëàìîäàòåëü" target="_blank"></a-->
    <a class="workvir" href="http://online.us.drweb.com/result/?url=<?php echo $row['url']; ?>" title="Ïðîâåðèòü ññûëêó íà âèðóñû" target="_blank"></a>
    </td>
   </tr>
   <?php
  }
 }
 else
 {
  
 }
 ?>
 </table>
 <BR/>
 
 <center><a href="/account/serfing/add" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ðàçìåñòèòü ññûëêó</a></center>
 <center><a href="/account/serfing/cabinet" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ìîè ññûëêè</a></center>
</div>
  
  <div class="clr"></div></div>
              <br>
              <br>
              </div>
            <div class="clr"></div>
 

pligin

Команда форума
Администратор
Привет друзья помогите пожалуйста найти вирус на главном страничке серфинга
Вирус то появляется то исчезает

вот сам файл
Код:
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 0);
/*
* Ñåðôèíã äëÿ ôåðìû
* Âåðñèÿ: 1.00
* SKYPE: sereega393
* Èñïîëüçîâàíèå áåç îïëàòû ÇÀÏÐÅÙÅÍÎ!!!
*/
define('TIME', time());

header("Content-Type: text/html; charset=windows-1251");

$db->Query("SELECT * FROM db_users_a WHERE id = '".$_SESSION['user_id']."'");
$users_info = $db->FetchArray();

function GeoIpClient()
{
 $xml=@simplexml_load_file('http://ipgeobase.ru:7020/geo?ip='.$_SERVER["REMOTE_ADDR"]);

 $country = ($xml->ip->country) ? $xml->ip->country : FALSE;

 if ($country)
 {
  $_SESSION['country'] = $country;
 }
 else
 {
  $_SESSION['country'] = 'FUCK';
 }
}

if (!isset($_SESSION['country'])) { GeoIpClient(); }

//unset($_SESSION['country']);

//echo 'test = '.$_SESSION['country'];

if (isset($_GET['delete']))
{
 $id = (int)$_GET['delete'];

 if (isset($_SESSION['admin']))
 {
  $db->query("SELECT money, user_name FROM db_serfing WHERE id = '".$id."' LIMIT 1");

  $result = $db->FetchArray();

  $db->query("UPDATE db_users_b SET money_b = money_b + '".$result['money']."' WHERE user = '".$result['user_name']."'");

  $db->query("DELETE FROM db_serfing WHERE id = '".$id."'");
  $db->query("DELETE FROM db_serfing_view WHERE ident = '".$id."'");
 }
}
?>
<script>

function getHTTPRequest()
{
  var req = false;
  try {
    req = new XMLHttpRequest();
  } catch(err) {
    try {
      req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
    } catch(err) {
      try {
        req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
      } catch(err) {
        req = false;
      }
    }
  }
  return req;
}

jQuery(document).ready(function(){
  $(".normalm").click(function(e){
    var oLeft = 0, oTop = 0;
    element = this;
    if (element.className == 'normalm') {
      do {
        oLeft += element.offsetLeft;
        oTop += element.offsetTop;
      } while (element = element.offsetParent);
      var sx = e.pageX - oLeft;
      var sy = e.pageY - oTop;
      var elid = $(this).attr("id");
      fixed(elid, sx, sy);
    }
  });
})       

function goserf(obj)
{
  obj.parentNode.innerHTML = "<span class='textgreen'>Ñïàñèáî çà âèçèò</span>";
  return false;
}

function fixed(p1, p2, p3)
{
  var myReq = getHTTPRequest();
  var params = "p1="+p1+"&p2="+p2+"&p3="+p3;
  function setstate()
  {
    if ((myReq.readyState == 4)&&(myReq.status == 200)) {
      var resvalue = myReq.responseText;
      if (resvalue != '') {
        if (resvalue.length > 12) {
          if (elem = document.getElementById(p1)) {
            elem.style.backgroundImage = 'none';
            elem.className = 'goadvsite';
            elem.innerHTML = '<div><a target="_blank" href="/'+resvalue+'" onclick="javascript:goserf(this);">kupit</a></div>';
          }
        } else {
          if (elem = document.getElementById(resvalue)) {
            $(elem).fadeOut('low', function() {
              elem.innerHTML = "<td colspan='3'></td>";
            });
          }
        }
      }
    }
  }
  myReq.open("POST", "/ajax/us-fixedserf.php", true);
  myReq.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
  myReq.setRequestHeader("Content-lenght", params.length);
  myReq.setRequestHeader("Connection", "close");
  myReq.onreadystatechange = setstate;
  myReq.send(params);
  return false;
}
</script>
<link rel="stylesheet" href="/style/main.css" type="text/css" />
<div class="s-bk-lf">
  <div class="acc-title">Ñåðôèíã</div>
</div>
<div class="silver-bk">
 <div class="info-icon"></div>
<div class="info">
<p style="text-align: center;">Çàðàáàòûâàé, ïðîñìàòðèâàÿ ñàéòû ðåêëàìîäàòåëåé</p>
<BR />
<table class="work-serf">
 <?php
 $db->query("SELECT ident, time_add FROM db_serfing_view WHERE user_id = '".$_SESSION['user_id']."' and time_add + INTERVAL 24*60*60 SECOND > NOW()");

 while ($row_view = $db->FetchArray())
 {
  $visits[$row_view['ident']] = $row_view; 
 }

 $db->Query("SELECT * FROM db_serfing WHERE money >= price and status = '2' ORDER BY high DESC, time_add DESC");

 if ($db->NumRows())
 {
  while ($row = $db->FetchArray())
  {
   if (isset($visits[$row['id']])) continue;
  
   if ($row['speed'] > 1)
   {      
    if (mt_rand(1, $row['speed']) != 1) continue;
   }
   
   $high = ($row['high']) ? 'serfimghigh' : 'serfimg';
   $pay_user = number_format($row['price'] - $row['price'] * (10/100), 2); //îïëàòà ïîëüçîâàòåëþ
   
   if ($row['country'])
   { 
     $country = explode('|', $row['country']);
    
     if ($row['crev'])
     {
      if (in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü âñåì êðîìå óêàçàíûõ
     }
     else
     {
      if (!in_array($_SESSION['country'], $country)) continue; //ïîêàçûâàòü òîëüêî óêàçàíûì
     }
   } 
   
   if ($row['rating'])
   {
    if ($row['rating'] == 1 && $users_info['insert_sum'] > 10)
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 2 && ($users_info['insert_sum'] < 10 && $users_info['insert_sum'] > 100))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 3 && ($users_info['insert_sum'] < 100 && $users_info['insert_sum'] > 500))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 4 && ($users_info['insert_sum'] < 500 && $users_info['insert_sum'] > 1000))
    {
     continue;
    }
    
    if ($row['rating'] == 5 && $users_info['insert_sum'] < 1000)
    {
     continue;
    }
   }
   ?>
   <tr id="tr<?php echo $row['id']; ?>">
    <td class="normal" width="40" valign="top">
    <span id="adstatus<?php echo $row['id']; ?>" class="<?php echo $high; ?>" title="Ðåêëàìà: <?php echo $row['id']; ?>, Ðåêëàìîäàòåëü: <?php echo $row['user_name']; ?> | <?php echo $row['url']; ?>"></span>
    </td>
    <td id="<?php echo $row['id']; ?>" class="normalm" valign="top">
    <?php echo $row['title']; ?><br /><span class="desctext"><?php echo $row['desc']; ?></span>
    </td>
    <td class="normal" nowrap="nowrap" valign="top" style="width: 60px; text-align: right; padding-right: 10px;">
    <span class="smoolgray" title="Îñòàëîñü âèçèòîâ">(<?php echo (int)($row['money']/$row['price']); ?>)</span>&nbsp;<span class="clickprice"><?php echo $pay_user; ?>&nbsp;áàêñîâ</span><br />
    <?php if (isset($_SESSION['admin'])) { ?><a class="workcomp" href="/account/serfing/delete/<?php echo $row['id']; ?>" title="Óäàëèòü ññûëêó è âåðíóòü äåíüãè"></a><?php } ?>
    <!--a class="workevents" href="/account/wall/<?php echo $row['user_name']; ?>" title="Ðåêëàìîäàòåëü" target="_blank"></a-->
    <a class="workvir" href="http://online.us.drweb.com/result/?url=<?php echo $row['url']; ?>" title="Ïðîâåðèòü ññûëêó íà âèðóñû" target="_blank"></a>
    </td>
   </tr>
   <?php
  }
 }
 else
 {
  
 }
 ?>
</table>
<BR/>

 <center><a href="/account/serfing/add" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ðàçìåñòèòü ññûëêó</a></center>
 <center><a href="/account/serfing/cabinet" class="button-green-big" style="margin-top:10px;">Ìîè ññûëêè</a></center>
</div>
  
  <div class="clr"></div></div>
              <br>
              <br>
              </div>
            <div class="clr"></div>
с чего ты взял, что там есть вирус?
 

DollarZ

Участник
появляются 2 задании ниоткуда, то появляются то исчезают когда обновляешься страницу
 

DollarZ

Участник
req = new XMLHttpRequest();
} catch(err) {
try {
req = new ActiveXObject("MsXML2.XMLHTTP");
} catch(err) {
try {
req = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
} catch(err) {
req = false;
}
этот
 

pligin

Команда форума
Администратор
скинь скрин того, что появляется
 

DollarZ

Участник
нашел
ссылки с кодом были закреплены в БД
удалил его и все
тема закрыта
 
Сверху